IV WODNY OKRĄGŁY STÓŁ – WODA W ROLNICTWIE – SZANSE I ZAGROŻENIA

a
prof. dr hab. Edward Pierzgalski
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Profesor nauk rolniczych w specjalności inżynieria środowiska. W okresie 1968 – 2014 był zatrudniony w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego na stanowiskach naukowo-dydaktycznych od asystenta do profesora zwyczajnego. W SGGW pełnił funkcje dziekana Wydziału Inżynierii Środowiska i Melioracji (1990 – 1993), prorektora d/s dydaktyki (1993 -1996) oraz kierownika Katedry Kształtowania  Środowiska (2007 – 2011). W okresie od 1999 do 2018 roku był zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku profesora w Instytucie Badawczym Leśnictwa pełniąc m.in. funkcję kierownika Samodzielnej Pracowni Gospodarki Wodnej. W latach 1973 – 1978 pracował jako specjalista w zakresie gospodarki wodnej i ochrony gleb przed erozją w Libii i w Iraku. Poza macierzystą uczelnią był przewodniczącym Komitetu Inżynierii Środowiska Rolniczego i Melioracji PAN (2004 – 2012), wiceprzewodniczącym Polskiego Komitetu Międzynarodowej Komisji Odwodnień i Nawodnień ICID, a także wiceprzewodniczącym Grupy Roboczej ds. Zagospodarowania Zlewni Górskich Europejskiej Komisji Leśnej FAO. Zainteresowania badawcze prof. dr hab. Edwarda Pierzgalskiego dotyczą wpływu czynników antropogenicznych na dynamikę zmian zasobów wodnych, kształtowania i ochrony zasobów wodnych w obszarach wiejskich, a także metod regulacji stosunków wodnych w glebach na użytkach rolnych i w lasach. Dorobek naukowo-badawczy i inżynierski zawierający publikacje, skrypty, monografie, patenty i ekspertyzy obejmuje ponad 250 pozycji. Za swą działalność uzyskał odznaczenia państwowe i wyróżnienia resortowe, nagrody Ministra Edukacji Narodowej, Rektora SGGW, Dyrektora IBL, Dyrektora Lasów Państwowych, oraz dyplom Doktora Honoris Causa przyznany przez Uniwersytet Rolniczy w Nitrze (Słowacja).

ALL SPEAKERS

Piniewski Mikołaj

Piniewski Mikołaj

Zakład Hydrologii i Zasobów Wodnych
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Szalińska van Overdijk Ewa

Szalińska van Overdijk Ewa

Katedra Ochrony Środowiska
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Brysiewicz Adam

Brysiewicz Adam

Dyrektor Oddziału, Instytut Technologiczno-Przyrodniczy PIB, Oddział w Szczecinie

Żelazo Jan

Żelazo Jan

SGGW;
redaktor „Gospodarka Wodna”;
Naczelna Organizacja Techniczna w Warszawie

Wawer Rafał

Wawer Rafał

Dyrektor Instytutu Inżynierii Środowiska
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Tokarczyk Tamara

Tokarczyk Tamara

prof. IMGW PIB, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie

Nachlik Elżbieta

Nachlik Elżbieta

Wiceprzewodnicząca Rady Programowej, Profesor Senior Politechniki Krakowskiej.

Nieznański Piotr

Nieznański Piotr

Dyrektor ds. programów środowiskowych
Fundacja Forum Inicjatyw Społecznych

Hausner Jerzy

Hausner Jerzy

Przewodniczący Rady Programowej Kongresu Miasto-Woda-Jakość życia; Open Eyes Economy Summit

Skip to content