IV WODNY OKRĄGŁY STÓŁ – WODA W ROLNICTWIE – SZANSE I ZAGROŻENIA

a
dr Krzysztof Głuc
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

(ENGLISH BELOW) Absolwent Wydziału Historycznego Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie; doktorat na National Louis University w Chicago, IL, USA; certyfikaty podyplomowe „Prawne i finansowe aspekty ładu korporacyjnego” oraz „Nowoczesne koncepcje zarządzania”. Przez kilka lat pracownik naukowy Wyższej Szkoły Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu oraz prorektor i dziekan tamtejszej Szkoły Nauk Politycznych. W latach 2008-2017 Wiceprezes ds. Strategii i Rozwoju Wodociągów Nowy Sącz – odpowiedzialny za jeden z największych w regionie projektów infrastrukturalnych w branży wodno-ściekowej (rozbudowa sieci rurociągów, przebudowa oczyszczalni ścieków). Obecnie dyrektor Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz profesor nadzwyczajny w Katedrze Administracji Publicznej, ekspert i konsultant w obszarze rozwoju miasta, strategicznego zarządzania społeczeństwem, miejskich usług publicznych oraz gospodarki o obiegu zamkniętym ściśle współpracujący z Open Eyes Economy Summit, Miasto Nowy Sącz, Miasto Jasło, Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie; projekty międzynarodowe wspierające reformę decentralizacyjną na Ukrainie.

Graduate of History Department at University of Pedagogy in Krakow, Poland; doctorate at National Louis University in Chicago, IL, USA; post-diploma certificates in “Legal and Financial Aspects of Corporate Governance” and “Modern Concepts of Management”. For several years a faculty member at Wyzsza Szkola Biznesu – National Louis University in Nowy Sacz, Poland and Vice Rector and Dean of School of Political Science there. In the years 2008-2017 Vice President for Strategy and Development at Nowy Sacz Waterworks – responsible for one of the biggest in the region infrastructural projects in the water and waste water sector (extension of the pipeline system, reconstruction of a water plant). Currently, Director of Malopolska School of Public Administration at the University of Economics in Krakow and Associate Professor at the Department of Public Administration, expert and consultant in the area of city development, public strategic management, city public services, and circular economy cooperating closely with Open Eyes Economy Summit, the City of Nowy Sacz, the City of Jaslo, Polish Waterworks Chamber of Commerce; international projects supporting decentralization reform in Ukraine.

Skip to content