Zarejestruj się na Kongres Miasto-Woda-Jakość życia 2024

a

II WODNY OKRĄGŁY STÓŁ 2022

Miasto odpowiedzialne za wodę

22 czerwca 2022, w przestrzeni wrocławskiej Concordii Design HUB, po raz drugi odbyło się spotkanie ekspertów specjalizujący się w tematyce gospodarowania wodą. Efektem prac był Dokument Programowy podsumowujący obrady.

Drugi, tegoroczny Wodny Okrągły Stół odbył się pod hasłem „Miasto odpowiedzialne za wodę” – idei, która wiąże regenerację i rozwój obszarów miejskich ze skutecznymi i trwałymi rozwiązaniami wodnymi dla zapewnieniabezpieczeństwa, ochrony zdrowia i wzrostu jakości życia w miastach. Przedmiotemobrad były kluczowe zagadnienia dla realizacji powyższej idei. Objęły one dyskusję nad:
1. Skuteczną retencją wód, opartą na ocenie jej ilościowych efektów z wykorzystaniem systemowych rozwiązań integrujących zróżnicowane rodzaje i formy retencji;
2. Ograniczeniem zanieczyszczeń, zwłaszcza wód powierzchniowych, poprzez identyfikację rodzajów źródeł zanieczyszczeń i zasięgu ich wpływów;
3. Polityką wodną miast, opartą na lokalnych i ponadlokalnych instrumentach prawnych i ekonomiczno‑finansowych, dla wspomagania skuteczności rozwiązań.

SYTUACJA HYDROLOGICZNA W POLSCE

Problemy wodne Polski są znane od dziesięcioleci, jednak sektor ten nie cieszył się szczególną uwagą kolejnych rządzących. Najkrócej mówiąc: w Polsce pojawiają się trzy kategorie problemów – zbyt mało wody, zbyt dużo wody, oraz zanieczyszczenie wód.

Zasoby wodne Polski są niewielkie. Niski jest opad atmosferyczny (ok. 630 mm, czyli 196 km3 rocznie). Wskaźnik mierzący odnawialne przepływy rzeczne na mieszkańca Polski osiąga zazwyczaj wartość 1400-1600 m3 wody rocznie, ale w suchym roku może być to tylko 1000 m3 . W Europie wartość ta wynosi średnio ponad cztery tysiące, w świecie – ponad pięć tysięcy. Laik może uznać, że wody nie jest mało, skoro człowiek wypija średnio tylko ok. 1000 litrów (1 m3) wody rocznie, czyli bardzo małą część z 1500 m3 wody przypadającej rocznie na mieszkańca Polski. Ogromne ilości wody potrzebne są jednak do produkcji żywności (np. „ślad wodny” kilograma wołowiny może wynosić 15 000 litrów), do higieny i praktycznie każdej ludzkiej działalności. Zmienność czasowa i przestrzenna zasobów wodnych Polski jest znaczna. Lekarstwem na wahania dostępności wody w czasie jest jej retencjonowanie – łapanie wody, kiedy jest jej nadmiar i zrzucanie zmagazynowanej wody, kiedy panuje susza. Jednak wszystkie polskie zbiorniki mieszczą tylko 6,5% rocznego odpływu rzecznego, a reszta płynie w kierunku Bałtyku.

Od ponad 100 lat nasze miasta skutecznie prowadzą politykę przestrzenną, polegającą na szybkim pozbywaniu się wody, odgradzaniu się od rzek czy strumieni, uszczelnianiu terenu i wypieraniu zieleni oraz wody przez zabudowę i infrastrukturę. W wielu miastach duże rzeki zostały uregulowane, tereny zalewowe – obwałowane i zabudowane, bagna i mokradła – osuszone, małe cieki wodne – skanalizowane w betonowych korytach, ukryte pod ziemią lub zasypane, a ich zlewnie miejskie – zdrenowane i uszczelnione, co sprawia, że woda deszczowa odprowadzana jest do systemów kanalizacyjnych, wprost „z chmury do rury”. Skutkiem tych działań jest nadmierne uszczelnienie powierzchni i odwodnienie miast, a tym samym zwiększenie ich podatności na ekstrema hydrometeorologiczne, występujące z coraz większą częstotliwością w następstwie zmian klimatu. Kluczowe problemy wodne miast wiążą się nie tylko z niedoborem, nadmiarem i zanieczyszczeniem wody, ale także z rosnącymi kosztami zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków oraz szkodami i stratami w wyniku podtopień i powodzi.

Nagrania z obrad II WODNEGO OKRĄGŁEGO STOŁU: Miasto odpowiedzialne za wodę:

1. Skuteczna retencja wód
2. Redukcja zanieczyszczeń wód powierzchniowych
3. Polityka wodna miast

 

Wśród wspomnianych specjalistów znajdują się osoby, które przygotowywały Raport oraz Alerty Wodne, opracowywane przez think tank Open Eyes Economy. Publikacje te wnikliwe przedstawiają analizę sytuacji hydrologicznej w Polsce. Można je znaleźć na stronie https://oees.pl/water-lab/

 

Wodne Okrągłe Stoły odbywają się w ramach przygotowań do kongresu Miasto-Woda-Jakość Życia 2022 zaplanowanego na 17-18 października 2022 roku we Wrocławiu.

PRELEGENCI

prof. dr hab. Jerzy Hausner

prof. dr hab. Jerzy Hausner

Przewodniczący Rady Programowej Open Eyes Economy Summit i kongresu Miasto-Woda-Jakość Życia

Wojciech Falkowski

Wojciech Falkowski

Prezes Ecol Unicon Sp. z o.o.; Prezes i właściciel spółki Ecol

dr hab. Paweł Chudziński

dr hab. Paweł Chudziński

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu; Prezes Zarządu Aquanet SA

dr inż. Izabela Godyń

dr inż. Izabela Godyń

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

prof. dr hab. Zbigniew Kundzewicz

prof. dr hab. Zbigniew Kundzewicz

Wiceprzewodniczący Rady Programowej kongresu Miasto-Woda-Jakość Życia

dr hab. Paweł Licznar, prof. PWr

dr hab. Paweł Licznar, prof. PWr

Katedra Inżynierii Ochrony Środowiska, Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Wrocławska

Krzysztof Kutek

Krzysztof Kutek

Dyrektor Pionu Woda, Arcadis Polska

prof. UPWr dr hab. Krzysztof Lejcuś

prof. UPWr dr hab. Krzysztof Lejcuś

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

prof. PK dr hab. inż. Stanisław M. Rybicki

prof. PK dr hab. inż. Stanisław M. Rybicki

Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Krakowska

dr hab. Iwona Wagner

dr hab. Iwona Wagner

Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Katedra UNESCO Ekohydrologii i Ekologii Stosowanej

dr hab. inż. Tamara Tokarczyk

dr hab. inż. Tamara Tokarczyk

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej PIB

prof. dr hab. inż. Janusz Zaleski

prof. dr hab. inż. Janusz Zaleski

Wiceprzewodniczący Rady Programowej kongresu Miasto-Woda-Jakość Życia

prof. dr hab. inż. Maciej Mrowiec

prof. dr hab. inż. Maciej Mrowiec

Prorektor ds. rozwoju, Politechnika Częstochowska

prof. dr hab. inż. Elżbieta Nachlik

prof. dr hab. inż. Elżbieta Nachlik

Politechnika Krakowska; Wiceprzewodnicząca Rady Programowej kongresu Miasto-Woda-Jakość Życia

prof. dr hab. inż. Lucyna Nyka

prof. dr hab. inż. Lucyna Nyka

Dziekan Wydziału Architektury, Politechnika Gdańska

dr Ksymena Rosiek

dr Ksymena Rosiek

Katedra Finansów Rozwoju Zrównoważonego; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

inż. Jacek Zalewski

inż. Jacek Zalewski

Dyrektor Działu Realizacji Projektów, RetencjaPl

Witold Ziomek

Witold Ziomek

Prezes MPWiK we Wrocławiu

Piotr Ziętara

Piotr Ziętara

Prezes Zarządu Wodociągów Miasta Krakowa S.A.

KONTAKT

Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej

ul. ks. I. J. Skorupki 22
31-519 Kraków
kongres@watercity.com.pl , 12 423 76 05

WYDARZENIA REALIZOWANE W RAMACH RUCHU OPEN EYES ECONOMY

 

 

www.oees.pl

Skip to content