a
prof. dr hab. Jerzy Zwoździak
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

(ENGLISH BELOW) Prof. Jerzy Zwoździak posiada wieloletnie doświadczenie w rozwiązywaniu różnorodnych problemów naukowych, nauczaniu i szkoleniu oraz doradztwie w zakresie szeroko rozumianej ochrony środowiska. Z polskim przemysłem współpracował od początku lat 80-tych, opracowując liczne raporty i ekspertyzy. Szczególnie aktywnie zajmuje się: badaniami oceny oddziaływania na środowisko, zarządzaniem środowiskiem; Badania podziału źródeł; Wdrażanie nowych strategii w środowisku, Metody unieszkodliwiania odpadów, Planowanie przestrzenne, Ekologia. Prof. Jerzy Zwoździak uzyskał stopień doktora w Instytucie Inżynierii Ochrony Środowiska Politechniki Wrocławskiej i tam uzyskał habilitację. Od 1996 roku jest profesorem zwyczajnym. W ramach swojej działalności badawczo-rozwojowej był kierownikiem projektu, głównym wykonawcą i wykonawcą wielu projektów krajowych, dwustronnych i międzynarodowych, gdzie m.in. koordynował złożony, interdyscyplinarny projekt zlecony przez Ministerstwo Edukacji i Nauki: „Nowe metodologie i technologie dezodoryzacji sektorów przemysłowego, rolniczego i komunalnego” (PBZ-MEiN – 2.05.2006). W ramach swojej pracy zawodowej prof. Jerzy Zwoździak pełnił funkcję dyrektora Instytutu, dziekana wydziału oraz kierownika działu naukowo-dydaktycznego Politechniki Wrocławskiej. Był między innymi Specjalistycznym Doradcą Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, Specjalistycznym Doradcą Ministra Gospodarki, Specjalistycznym Doradcą Generalnego Inspektora Ochrony Środowiska oraz członkiem różnych grup doradczo-opiniecznych (m.in. Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Nauk). Komitet Badań Naukowych). Ostatnio pełnił funkcję wiceprezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, gdzie m.in. odpowiadał za współpracę z UE. Prof. Jerzy Zwoździak był laureatem nagród Ministra Edukacji Narodowej i Ministra Środowiska oraz licznych nagród Rektora, Dziekana i Dyrektora PW.

Prof. Jerzy Zwoździak has long experience in solving various scientific problems, teaching and training, and consultancy with respect to the broadly defined environmental protection. He has been cooperating with Polish industry from the early 80-ties l.c., elaborating numerous reports and expertises. He is particularly active in the field of: Environmental impact assessment studies, Environmental management; Source apportionment studies; Implementation new strategies in the environment, Methods of waste disposal, Land-use planning, Ecologistics. Prof. Jerzy Zwoździak obtained his PhD in the Institute of Environmental Protection Engineering at Wroclaw University of Technology, Poland and there he completed the habilitation. Since 1996 he is full professor. As part of his R&D activities, he was the project leader, main investigator and investigator of numerous national, bilateral and international projects, where he e.g. coordinated the complex, interdisciplinary project commissioned by the Ministry of Education and Science: “New methodologies and technologies for the deodorization of industrial, agricultural and municipal sectors” (PBZ-MEiN – 5/2/2006). As part of his professional performance, Prof. Jerzy Zwoździak served as Director of Institute, Dean of Faculty and a Head of scientific and teaching Department at Wrocław University of Technology. Among others, he was Specialist Adviser to Minister of Environmental Protection, Natural Resources and Forestry, Specialist Adviser to Minister of Economy, Specialist Advisor to General Inspector of Environmental Protection and a Member of various advisory/review groups (e.g. Polish Academy of Science and Polish Scientific Research Committee). Recently, he served as vice-President of National Water Management Authority, where he e.g. was responsible for cooperation with EU. Prof. Jerzy Zwoździak was awarded the Minister of Education and Minister of Environment prizes and numerous Rector, Dean and Director of WUT ones.

Skip to content