a
Dr hab. Marzena Smol
Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN (IGSMiE PAN)

 Awanse naukowe

  • magister ochrony środowiska, specjalność: analiza środowiskowa, 2010r. – Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa
  • magister zarządzania, specjalność: zarządzanie projektem międzynarodowym, 2013r. – Politechnika Częstochowska, Częstochowa
  • stopień doktora nauk technicznych, inżynieria środowiska, 2015r. – Politechnika Częstochowska, Częstochowa
  • stopień doktora habilitowanego nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka  – Politechnika  Śląska, Gliwice

Obszar badań/zakres/ znaczenie

Obszar badań naukowych dotyczy zarządzania i inżynierii środowiska, w tym zarządzania surowcami (ze szczególnym uwzględnieniem składników biogennych) w kontekście wdrażania założeń zrównoważonego rozwoju, gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) oraz strategii zielonego ładu w sektorze wodno-ściekowym, nawozowym i rolno-żywnościowym. Badania dotyczą odzysku surowców z odpadów, z tym fosforu z odpadów sektora gospodarki wodno-ściekowej (nawozy z odpadów), odzysku wody, śladu wodnego, analizy aspektów technologicznych, prawnych, środowiskowych (ocena cyklu życia) i społecznych gospodarki surowcami, strategii ochrony wód przed zanieczyszczeniem, analizy nowych materiałów (w tym nanomateriałów) wykorzystywanych w procesach oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych oraz gleb.

Dorobek naukowy

Liczba rekordów w bazie Web of Science wynosi 61, indeks Hircha – 19,  a liczba cytowań – 1334. Autorka i współautorka ponad 200 prac naukowych, w tym artykułów w czasopismach indeksowanych w bazie JRC (61 pozycji) i nieindeksowanych w JRC (33 pozycje) i 1 monografii. Pozostałe prace naukowe to rozdziały w książkach, monografiach, materiałach konferencyjnych a także redakcje czasopism, materiałów konferencyjnych i streszczenia.

Inne informacje

Pełni funkcję kierownika Pracowni Surowców Biogenicznych w IGSMiE PAN, a także zastępcy Dyrektora Krakowskiej Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej (KISD) w IGSMiE PAN. Jest członkinią Akademii Młodych Uczonych PAN (przewodnicząca Zespółu ds. popularyzacji nauki i wydarzeń), Komitetu Inżynierii Środowiska PAN, Komitetu Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN, Rady Naukowej Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Baltic Smart Water Hub. Jest ekspertem Komisji Europejskiej, Polskiego Centrum Akredytacji, Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Jest członkinią zespołu redakcyjnego czasopism naukowych: Sustainability, Environmental Research, Engineering and Management, Frontiers (Frontiers in Sustainability / Circular Economy). Jest organizatorką i przewodniczącą Komitetu Naukowego cyklicznej międzynarodowej konferencji „Strategie wdrażania Zielonego Ładu Woda, Surowce & Energia”. Stypendystka Stypendium Ministra dla wybitnych Młodych Naukowców.

Adres służbowy: Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, ul. Wybickiego 7A str. 31-261 Kraków, e-mail: smol@meeri.pl

https://nauka-polska.pl/#/profile/scientist?id=267357&_k=olyqtg

ALL SPEAKERS

Katarzyna Podlewska

Katarzyna Podlewska

Zastępca Dyrektora Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu
Miasta Poznania, członkini IARP

Petra Martinková

Petra Martinková

Doradca Zarządu ds. Środowiska, Fundacja Forum Inicjatyw Społecznych, Program
Code For Blue

Piotr Nieznański

Piotr Nieznański

Doradca Zarządu ds. Środowiska, Fundacja Forum Inicjatyw Społecznych, Program
Code For Blue

Jan Przybyłek

Jan Przybyłek

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział nauk Geograficznych i Geologicznych
Instytut Geologii

Grzegorz Synowiec

Grzegorz Synowiec

Zastępca Dyrektora Wydziału Klimatu i Energii Urzędu Miejskiego Wrocławia

Constantin Radu Gogu

Constantin Radu Gogu

Wiceprzewodniczący Grupy ds. Zarządzania Wodami Podziemnymi – Międzynarodowego Stowarzyszenia Wodnego (IWA), Uniwersytet Techniczny Inżynierii Lądowej w Bukareszcie

Lidzbarski Mirosław

Lidzbarski Mirosław

Pełnomocnik Dyrektora PIG-PIB ds. państwowej służby hydrogeologicznej
Zastępca Dyrektora Oddziału Geologii Morza w Gdańsku PIG-PIB

Skubała Piotr

Skubała Piotr

Profesor nauk biologicznych, Wydział Nauk Przyrodniczych, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Corvini Philippe

Corvini Philippe

School of Life Sciences at the University of Applied Sciences and Arts Northwestern Switzerland (FHNW)

Gałusek Łukasz

Gałusek Łukasz

Zastępca dyrektora ds. programowych w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie

Krauze Kinga

Krauze Kinga

Adiunkt w Europejskim Regionalnym Centrum Ekohydrologii PAN.

Jasikowska Katarzyna

Jasikowska Katarzyna

prof. UJ – socjolożka i  akademicka aktywistka klimatyczna na Uniwersytecie Jagiellońskim

Orłowska Justyna

Orłowska Justyna

Doktor socjologii ze specjalizacją z antropologii zmian klimatu uzyskaną w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

Bondaruk Jan

Bondaruk Jan

Zastępca Dyrektora ds. Inżynierii Środowiska Głównego Instytutu Górnictwa

Gałusek Łukasz

Halicka Beata

Historyczka i kulturoznawczyni na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Hausner Jerzy

Hausner Jerzy

Przewodniczący Rady Programowej Kongresu Miasto-Woda-Jakość życia; Open Eyes Economy Summit

Skip to content