a
prof. URK dr hab. inż. Leszek Książek
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Zatrudniony jest w Katedrze Inżynierii Wodnej i Geotechniki, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. W roku 1994 odbył 9-cio miesięczny staż naukowy w Wageningen Agricultural University oraz WL Delft Hydraulics, Niderlandy a także w 2004 r. staż naukowy w National Center for Computational Hydroscience and Engineering, The University of Mississipii, USA.

Obszar badań naukowych obejmuje przepływy w korytach otwartych, inżynierię rzeczną i ekohydraulikę, które ukierunkowane są na procesy morfologiczne, warunki równowagi hydrodynamicznej w rzekach, ochronę przeciwpowodziową, kształtowanie się siedlisk dla organizmów wodnych oraz przepływ środowiskowy. W pracy wykorzystuje możliwości zarówno modelowania fizycznego jak i modelowania numerycznego stosując modele jedno-, dwu- i trójwymiarowe jako narzędzia do symulacji warunków przepływu wody i prognozowania procesów fluvialnych. Efektem współpracy z otoczeniem gospodarczym są wdrozenia związane z ochroną przeciwpowodziową, równowagą hydrodynamiczną i ciągłością ekologiczną cieków, renaturyzacją oraz udrażnianiem rzek. Wraz z zespołem jest autorem koncepcji budowy i przebudowy przepławek dla ryb na Białej Tarnowskiej i Wisłoce w ramach projektu, który otrzymał międzynarodową nagrodę Fish Passage 2022.

W latach 2012-2013 był członkiem Zespołu ds. Ochrony i Rozwoju Żywych Zasobów Wód przy MRiRW. Od 2020 roku pełni funkcję Dziekana Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Jest członkiem Rady dyscypliny inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka oraz Senatu Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Jest członkiem Komitetu Inżynierii Środowiska PAN, Komitetu Gospodarki Wodnej PAN oraz Komisji Gospodarki Wodnej PAN O/Kraków. Od 2009 roku jest kierownikiem, organizowanej pod auspicjami KGW PAN, konferencji Ogólnopolska Szkoła Hydrauliki OSH.

ALL SPEAKERS

Piniewski Mikołaj

Piniewski Mikołaj

Zakład Hydrologii i Zasobów Wodnych
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Szalińska van Overdijk Ewa

Szalińska van Overdijk Ewa

Katedra Ochrony Środowiska
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Brysiewicz Adam

Brysiewicz Adam

Dyrektor Oddziału, Instytut Technologiczno-Przyrodniczy PIB, Oddział w Szczecinie

Żelazo Jan

Żelazo Jan

SGGW;
redaktor „Gospodarka Wodna”;
Naczelna Organizacja Techniczna w Warszawie

Wawer Rafał

Wawer Rafał

Dyrektor Instytutu Inżynierii Środowiska
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Tokarczyk Tamara

Tokarczyk Tamara

prof. IMGW PIB, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie

Nachlik Elżbieta

Nachlik Elżbieta

Wiceprzewodnicząca Rady Programowej, Profesor Senior Politechniki Krakowskiej.

Nieznański Piotr

Nieznański Piotr

Dyrektor ds. programów środowiskowych
Fundacja Forum Inicjatyw Społecznych

Hausner Jerzy

Hausner Jerzy

Przewodniczący Rady Programowej Kongresu Miasto-Woda-Jakość życia; Open Eyes Economy Summit

Skip to content