IV WODNY OKRĄGŁY STÓŁ – WODA W ROLNICTWIE – SZANSE I ZAGROŻENIA

a
prof. dr hab. Elżbieta Nachlik
Wiceprzewodnicząca Rady Programowej, Profesor Senior Politechniki Krakowskiej.

(ENGLISH BELOW) Profesor doktor habilitowany inżynierii środowiska, w latach 1973-2019 pracownik naukowo-dydaktyczny Politechniki Krakowskiej, obecnie profesor senior Politechniki Krakowskiej.

Prorektor uczelni (1991-1996) i dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska (2008-2016), a także wieloletni kierownik katedry i dyrektor instytutu Inżynierii i Gospodarki Wodnej. Ekspert w inżynierii i gospodarce wodnej, głównie w zakresie zarządzania ryzykiem powodziowym oraz zintegrowanego gospodarowania zasobami wodnymi, koordynatorka/wykonawczyni ponad 80 krajowych i międzynarodowych projektów badawczo-rozwojowych oraz prac studialnych w tym obszarze. Współtworzyła Krakowski Park Technologiczny, w latach 1999-2014 była ekspertem Projektów Banku Światowego: Odbudowy Powodziowej oraz Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzeczy Odry i Wisły.

Członkini Komitetu Gospodarki Wodnej Polskiej Akademii Nauk. W latach 2010-2015 pełniła funkcję przewodniczącej Krajowej Rady Gospodarki Wodnej, a w latach 2007-2019 -przewodniczącej Rady Programowej ds. gospodarki wodno-ściekowej Miasta Krakowa. Obecnie jest członkiem zespołów ekspertów wodnych WaterLab Open Eyes Economy Summit (OEES) oraz Retencja,pl.

 

Professor, habilitated doctor of environmental engineering, in the years 1973-2019 a research and teaching employee of the Krakow University of Technology, currently a senior professor of the Krakow University of Technology.

Vice-Rector of the university (1991-1996) and Dean of the Faculty of Environmental Engineering (2008-2016), as well as a long-time head of the department and director of the Institute of Engineering and Water Management. An expert in engineering and water management, mainly in the field of flood risk management and integrated water resources management, coordinator/contractor of over 80 national and international research and development projects and studies in this area. She co-created the Krakow Technology Park, and in the years 1999-2014 she was an expert in the World Bank Projects: Flood Reconstruction and Flood Protection of the Oder and Vistula River Basins.

Member of the Water Management Committee of the Polish Academy of Sciences. In the years 2010-2015, she served as the chairwoman of the National Water Management Council, and in the years 2007-2019 – the chairwoman of the Program Council for water and sewage management of the City of Krakow. Currently, he is a member of the teams of water experts WaterLab of Open Eyes Economy Summit (OEES) and Retencja,pl.

ALL SPEAKERS

Piniewski Mikołaj

Piniewski Mikołaj

Zakład Hydrologii i Zasobów Wodnych
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Szalińska van Overdijk Ewa

Szalińska van Overdijk Ewa

Katedra Ochrony Środowiska
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Brysiewicz Adam

Brysiewicz Adam

Dyrektor Oddziału, Instytut Technologiczno-Przyrodniczy PIB, Oddział w Szczecinie

Żelazo Jan

Żelazo Jan

SGGW;
redaktor „Gospodarka Wodna”;
Naczelna Organizacja Techniczna w Warszawie

Wawer Rafał

Wawer Rafał

Dyrektor Instytutu Inżynierii Środowiska
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Tokarczyk Tamara

Tokarczyk Tamara

prof. IMGW PIB, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie

Nieznański Piotr

Nieznański Piotr

Dyrektor ds. programów środowiskowych
Fundacja Forum Inicjatyw Społecznych

Hausner Jerzy

Hausner Jerzy

Przewodniczący Rady Programowej Kongresu Miasto-Woda-Jakość życia; Open Eyes Economy Summit

Skip to content