a
prof. dr hab. Zbigniew Kundzewicz
Wiceprzewodniczący Rady Programowej Polska Akademia Nauk

[English version below] Profesor nauk o Ziemi (dożywotni tytuł naukowy) i członkiem korespondentem Polskiej Akademii Nauk oraz członkiem Academia Europaea (dożywotnia godność). Jest absolwentem Politechniki Warszawskiej (1974). Posiada stopnie naukowe doktora i doktora habilitowanego w dziedzinie geofizyki – hydrologii (Instytut Geofizyki PAN). Kieruje Zakładem Klimatu i Zasobów Wodnych w Instytucie Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu (od 1990). Jest profesorem wizytującym na Uniwersytecie Nauki i Technologii w Nankinie (Chiny). Pracował w Instytucie Badań nad Wpływem Klimatu w Poczdamie (PIK) w Poczdamie w Niemczech (pół etatu, od 2001 do kwietnia 2016 r.), a obecnie ma tam status gościa. Jego najważniejsze badania naukowe dotyczyły ekstremalnych wydarzeń hydrologicznych (w szczególności powodzi) oraz wpływu zmian klimatycznych na zasoby wodne. Był czterokrotnym autorem prowadzącym w wydawnictwach Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC). Był członkiem grupy doradczej ds. środowiska (w tym klimatu) w 7. programie ramowym Komisji Europejskiej. Był i jest mocno zaangażowany we współpracę naukową (krajową i międzynarodową), w tym w wiele projektów badawczych. Spędził około 15 lat za granicą w celach naukowych. Był stypendystą Fundacji Alexandra von Humboldta na Uniwersytecie w Karlsruhe oraz urzędnikiem naukowym w Światowej Organizacji Meteorologicznej w Genewie. Był redaktorem i współredaktorem czasopisma naukowego Hydrological Sciences Journal oraz członkiem rad redakcyjnych kilku czasopism naukowych. Opublikował ponad 500 publikacji naukowych jako autor lub współautor. Warto jego indeksu H wynosi 35 (wg Web of Science). Jego najliczniej cytowana publikacja według Web of Science przyniosła 1570 cytowań (współautorski artykuł w Science w 2008), a według Google Scholar 3754 cytowania (wydawnictwo IPCC, którego był współredaktorem, nieuwzględnione w bazie danych Web of Science). Otrzymał polskie ordery państwowe: Złoty Krzyż Zasługi i Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, a także Wielką Złotą Pieczęć Miasta Poznania (Polska), Nagrodę Tisona Międzynarodowego Stowarzyszenia Nauk Hydrologicznych (IAHS) oraz dwie nagrody Polskiej Akademii Nauk. W 2017 roku otrzymał prestiżowy Medal Dooge’a Międzynarodowej Nagrody Hydrologicznej IAHS, UNESCO i WMO, przyznawany globalnie jednemu laureatowi rocznie. W 2018 r. otrzymał honorową profesurę na Uniwersytecie Nauk i Technologii Informatycznych w Nankinie. Wygłosił wiele zaproszonych wykładów plenarnych i prezentacji na międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych, w tym na imprezach o dużym znaczeniu. Być może najbardziej prestiżowym wyróżnieniem typu było wygłoszenie zaproszonego Wykładu Penmana na III Międzynarodowym Sympozjum Brytyjskiego Towarzystwa Hydrologicznego w 2010 roku.

Zbigniew W. Kundzewicz is a Professor of Earth Sciences (lifetime title), a Corresponding Member of the Polish Academy of Sciences and a Member of Academia Europaea (lifetime dignity). He graduated from Warsaw University of Technology (1974). He holds doctorate and habilitation in hydrology from the Institute of Geophysics, Polish Academy of Sciences, Warsaw, Poland. He has been leading the Climate and Water Department in the Institute for Agricultural and Forest Environment, Polish Academy of Sciences in Poznań (Poland) since 1990. He is a Guest Professor in the Nanjing University of Information Science and Technology (China). He was a Senior Scientist in the Potsdam Institute for Climate Impact Research (PIK) in Potsdam, Germany (part time, from 2001 to April 2016) and now has a guest status at PIK. His main scientific contributions have been in the areas of extreme hydrological events (and floods in particular) as well as climate change impacts on water resources. He has been a four-fold Coordinating Lead Author of publications of the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). He was a Member of the Advisory Group on Environment (including Climate) for 7th Framework Programme of the European Commission. He has been involved in extensive scientific collaboration (national and international), including many research projects and has spent ca 15 years abroad, on scientific duties. He was an Alexander von Humboldt-Foundation Research Fellow at the University of Karlsruhe and a Scientific Officer at the World Meteorological Organization in Geneva. He was Editor and Co-Editor of a scientific periodical Hydrological Sciences Journal and member of editorial boards of several scientific journals. He has published more than 500 scientific publications as author or co-author and his H-index after Web of Science is equal to 35. His single most cited publication after Web of Science raised 1570 citations (joint paper published in Science in 2008), while after Google Scholar 3754 citations (IPCC Technical Paper “Climate Change and Water” co-edited by Kundzewicz, not included in the Web of Science data base). He has received Polish state orders: Golden Cross of Merit and Knight’s Cross of Polonia Restituta, a Great Golden Seal of the City of Poznań (Poland), a Tison Award of the International Association of Hydrological Sciences (IAHS), and two awards of the Polish Academy of Sciences. In 2017, he received the prestigious Dooge Medal of the International Hydrology Prize of IAHS, UNESCO, and WMO, bestowed globally upon one recipient per year. In 2018, he received Honorary Professorship in the Nanjing University of Information Science and Technology. He has delivered many invited plenary lectures and presentations at international and national scientific conferences, including high-impact ones. Perhaps the most prestigious conference presentation was the invited Penman Lecture at the Third International Symposium of the British Hydrological Society in 2010.

ALL SPEAKERS

Piniewski Mikołaj

Piniewski Mikołaj

Zakład Hydrologii i Zasobów Wodnych
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Szalińska van Overdijk Ewa

Szalińska van Overdijk Ewa

Katedra Ochrony Środowiska
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Brysiewicz Adam

Brysiewicz Adam

Dyrektor Oddziału, Instytut Technologiczno-Przyrodniczy PIB, Oddział w Szczecinie

Żelazo Jan

Żelazo Jan

SGGW;
redaktor „Gospodarka Wodna”;
Naczelna Organizacja Techniczna w Warszawie

Wawer Rafał

Wawer Rafał

Dyrektor Instytutu Inżynierii Środowiska
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Tokarczyk Tamara

Tokarczyk Tamara

prof. IMGW PIB, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie

Nachlik Elżbieta

Nachlik Elżbieta

Wiceprzewodnicząca Rady Programowej, Profesor Senior Politechniki Krakowskiej.

Nieznański Piotr

Nieznański Piotr

Dyrektor ds. programów środowiskowych
Fundacja Forum Inicjatyw Społecznych

Hausner Jerzy

Hausner Jerzy

Przewodniczący Rady Programowej Kongresu Miasto-Woda-Jakość życia; Open Eyes Economy Summit

Skip to content