Zarejestruj się na Kongres Miasto-Woda-Jakość życia 2024

a
Prof. dr hab. inż. Mirosław Wiatkowski
Dyrektor Instytutu Inżynierii Środowiska Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Profesor Mirosław Wiatkowski to naukowiec specjalizujący się w obszarze inżynierii i gospodarki wodnej, ochrony wód, hydrologii oraz odnawialnych źródeł energii. Jego zainteresowania naukowe obejmują szereg kluczowych kwestii związanych z zasobami wodnymi, gospodarką wodną, a także problematyką ekstremalnych zjawisk atmosferycznych i zarządzania kryzysowego.
W trakcie swojej pracy naukowo-badawczej skoncentrował się na analizie zasobów wodnych i gospodarce wodnej w zlewniach cieków i zbiorników wodnych. Jego doktorat i rozprawa habilitacyjna poświęcone były tym zagadnieniom, a także metodom ochrony i poprawy jakości wód, zwłaszcza w kontekście eliminacji zanieczyszczeń. Badania Profesora Wiatkowskiego obejmują również ekstremalne zjawiska, takie jak powodzie i susze, a także zagadnienia związane z monitorowaniem zagrożeń i przeciwdziałaniem im w ramach zarządzania kryzysowego.
Dorobek naukowy Profesora obejmuje imponującą liczbę ponad 160 publikacji naukowych, a jego indeks Hirsch’a w Web of Science wynosi 12, co świadczy o wpływowości jego badań. Ponadto, pełnił rolę promotora trzech zakończonych prac doktorskich oraz recenzenta w licznych postępowaniach o stopień doktora habilitowanego i doktora.
W obszarze praktycznej działalności naukowej, Profesor Wiatkowski był kierownikiem projektu NCBiR “Innowacyjna metoda poprawy jakości wody w wielofunkcyjnych zbiornikach retencyjnych” (BIOSTRATEG3), realizowanego w latach 2018–2022. Jego innowacyjne podejście znalazło również odzwierciedlenie w dwóch wzorach użytkowych oraz czterech złożonych wnioskach patentowych do Urzędu Patentowego RP.
Jako członek wielu prestiżowych instytucji naukowych, w tym Komitetu Inżynierii Środowiska PAN, Rady Naukowej IMGW – PIB czy Komisji ds. ochrony powierzchni przy Wyższym Urzędzie Górniczym w Katowicach, Profesor Wiatkowski wnosi swój wkład w rozwój nauki oraz polityki ochrony środowiska. Ponadto, jest członkiem redakcji czasopism naukowych, takich jak “Archives of Environmental Protection” i “Ecological Engineering & Environmental Technology (EEET)”.
Aktywnie uczestniczy także w życiu akademickim Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (UPWr), gdzie pełni funkcje w Senacie, Radzie Dyscypliny Inżynierii Środowiska (IŚGiE) oraz Radzie Programowej ds. kierunków inżynierii środowiska oraz inżynierii i gospodarki wodnej. W uznaniu dla swojego zaangażowania i osiągnięć naukowych, został odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi, Brązowym Medalem za zasługi dla pożarnictwa oraz Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę. Profesor Mirosław Wiatkowski to nie tylko ceniony naukowiec, ale także aktywny uczestnik społeczności naukowej i edukacyjnej.

ALL SPEAKERS

Kotowski Wiktor

Kotowski Wiktor

Zakład Ekologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Warszawski

Ramm Klara

Ramm Klara

Izba Gospodarcza “Wodociągi Polskie”

Piniewski Mikołaj

Piniewski Mikołaj

Zakład Hydrologii i Zasobów Wodnych
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Szalińska van Overdijk Ewa

Szalińska van Overdijk Ewa

Katedra Ochrony Środowiska
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Brysiewicz Adam

Brysiewicz Adam

Dyrektor Oddziału, Instytut Technologiczno-Przyrodniczy PIB, Oddział w Szczecinie

Żelazo Jan

Żelazo Jan

SGGW;
redaktor „Gospodarka Wodna”;
Naczelna Organizacja Techniczna w Warszawie

Wawer Rafał

Wawer Rafał

Dyrektor Instytutu Inżynierii Środowiska
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Tokarczyk Tamara

Tokarczyk Tamara

prof. IMGW PIB, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie

Nachlik Elżbieta

Nachlik Elżbieta

Wiceprzewodnicząca Rady Programowej, Profesor Senior Politechniki Krakowskiej.

Nieznański Piotr

Nieznański Piotr

Dyrektor ds. programów środowiskowych
Fundacja Forum Inicjatyw Społecznych

Hausner Jerzy

Hausner Jerzy

Przewodniczący Rady Programowej Kongresu Miasto-Woda-Jakość życia; Open Eyes Economy Summit

Skip to content